SaharaTV talks to fashion designer Farai Simoyi.

Please rate this